September 26, 2020

Shiva’s Aarti

You can read here Lord Shiva’s Aarti. Click Here to read about Lord Shiva. You can read Shiv Chalisa here. Lord Shiva’s Aarti:-

Om Jai Shiv Omkara, Bhaj Jai Shiv Omkara.

Brahma Vishnu Sadashiv, Ardhangi Dhara.

Om Jai Shiv Omkara


Ekanan Chaturanan, Panchanan Rajae.

Hansanan Garudasan, Vrishvahan Sajae.

Om Jai Shiv Omkara


Shiva's Aarti

Do Bhuj Char Chaturbhuj, Das Bhuj Ati Sohe.

Trigun Roop Nirakhte, Tribhuvan Jan Mohe.

Om Jai Shiv Omkara


Akshaymala Vanmala, Mundmala Dhari.

Tripurari Kansari, Kar Mala Dhari.

Om Jai Shiv Omkara


Shwetambar Pitambar, Baghambar Ange.

Sankadik Garunadik, Bhootadik Sange.

Om Jai Shiv Omkara

Kar ke Madhya Kamandalu, Chakra Trishooldhari.

Sukhkari Dukhhari, Jagpalan kari.

Om Jai Shiv Omkara


Brahma Vishnu Sadashiv, Jaanat Aviveka.

Pranvaakshar me Shobhit, Yeh Tinon Eka.

Om Jai Shiv Omkara


Trigun Swami ji Ki Aarti, Jo Koi Nar Gave.

Kahat Shivanand Swami, Sukh Sampatti Pave.

Om Jai Shiv Omkara


Click Here to read our other blogs.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *